Lidmaatschap 2019

Automatische incasso.

Veel leden hebben te kennen gegeven om via automatische incasso te willen betalen. Wij waarderen dit en geven deze leden daarom ook een korting op de hoogte van hun contributie. Dit betekent in de praktijk dat leden die niet via automatische incasso betalen een gering bedrag meer moeten betalen. Dit is vastgelegd in de jaarvergadering van 2015.

Opzeggen lidmaatschap.

We hopen natuurlijk dat jullie allemaal lid blijven. Mocht je echter onverhoopt toch je lidmaatschap willen opzeggen, dan gelden hiervoor de navolgende regels. Het lidmaatschap moet vóór 1 december 2018 worden opgezegd, dit in verband met de opzegging bij de KNLTB vóór 1 januari. De kosten (zoals het lidmaatschap van de KNLTB etc.), die voortvloeien uit het niet tijdig opzeggen, zullen op het lid worden verhaald. Opzegging moet schriftelijk gebeuren bij

mevrouw W. Schober,
Mr. J.M. de Kempenaersingel 54, 6836 MH Arnhem
Of met een mail naar ledenadministratie@tvmalburgen.nl.

Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de ledenpas met ingang van 1 januari 2019 geblokkeerd en ben je niet meer speelgerechtigd.

Contributie.

Tijdens de ledenvergadering van maart 2014 is besloten de contributie jaarlijks te verhogen met toepassing van de CBS index. Voor het jaar 2019 gelden de volgende contributietarieven inclusief 2,32% verhoging.

Contributiebedragen 2019 voor leden die niet met automatische incasso betalen. 

  • Het contributiebedrag moet voor 1 januari in zijn geheel worden betaald.
  • Er is geen mogelijkheid van kwartaal of halfjaarlijkse betaling.
  • Contante betaling wordt niet toegestaan.
  • Betaling dient, onder vermelding van je naam, te geschieden door overmaking op: Tennisvereniging Malburgen rekeningnummer ING bank IBAN NL52 INGB 0002977081
Senior Lid van 18 jaar en ouder en junioren die in 2019 18 jaar worden €    158,00
Daglid Speelgerechtigd van maandag tot en met vrijdag¹ €    133,00
Jeugd Lid dat in 2019 jonger is dan 10 jaar en in 2018 geen 10 jaar wordt (Contributiegroep A) €      39,00
Jeugd Lid dat in 2019 10 jaar of ouder is/wordt en in 2018 geen 12 jaar wordt (Contributiegroep B) €      50,00
Jeugd Lid dat in 2019 12 jaar of ouder is/wordt en in 2018 nog geen 18 wordt (Contributiegroep C) €      60,00

 

Contributiebedragen 2019 voor leden die wel met automatische incasso betalen. 

  • Men heeft de keuze om de contributie ineens te betalen, per halfjaar of per kwartaal.
  • Er moet een geldig, ondertekend incassocontract bij de penningmeester zijn ingediend.
  • De incasso-data zijn voor de jaarlijkse inning rond 1 januari, voor de halfjaarlijkse inning rond 1 januari en rond 1 juli, voor de kwartaal inning rond 1 januari, rond 1 april, rond 1 juli en rond 1 oktober. 
Senior Lid van 18 jaar en ouder en junioren die in 2019 18 jaar worden €   153,00
Daglid Speelgerechtigd van maandag tot en met vrijdag¹ €   128,00
Jeugd Lid dat in 2019 jonger is dan 10 jaar en in 2018 geen 10 jaar wordt (Contributiegroep A) €     34,00
Jeugd Lid dat in 2019 10 jaar of ouder is/wordt en in 2018 geen 12 jaar wordt (Contributiegroep B) €     45,00
Jeugd Lid dat in 2019 12 jaar of ouder is/wordt en in 2018 nog geen 18 wordt (Contributiegroep C) €     55,00

¹ Op verzoek van de ledenvergadering heeft het bestuur besloten om het begrip daglidmaatschap met ingang van 1 januari 2016 af te schaffen. Dit houdt in dat het vanaf deze datum niet meer mogelijk is om daglid te worden. Leden die al daglid zijn, mogen dit lidmaatschap behouden.

Korting op de contributie.

Indien er op een adres een lid woont dat de volledige contributie betaalt, krijgt elk volgend volledig betalend lid een korting van € 9,00 op zijn/haar contributie.

GelrePas.

Leden die gebruik maken van een GelrePas dienen voor 1 januari of (indien de pas nog niet is verstrekt) zo spoedig mogelijk na 1 januari, een kopie van de nieuwe GelrePas te versturen naar de ledenadministratie of via een email naar ledenadministratie@tvmalburgen.nl. Dit geldt voor senior- en juniorleden.

Jeugdleden met een GelrePas, die tennislessen willen volgen, moeten dit aangeven op de achterzijde van de kopie van de GelrePas omdat de kosten van de tennislessen gedeclareerd moeten worden bij de gemeente Arnhem. Het eventuele restant van het te declareren bedrag, kan worden uitgekeerd als kleding bon (wordt door de gemeente Arnhem verstrekt). Seniorleden met een GelrePas betalen de helft van bovenstaande tarieven. Het andere gedeelte wordt door TV Malburgen gedeclareerd bij de gemeente.

Emailadres en woonadres.

Het komt nog regelmatig voor dat email en of post naar een verkeerd emailadres c.q. woonadres wordt verstuurd. Het bestuur vindt het van groot belang dat zij de leden snel en eenvoudig kan bereiken. Wij  verzoeken u daarom na te gaan of je eigen gegevens (nog) correct zijn.

Tennislessen.

De kosten voor tennislessen worden door de trainer bij jullie zelf gedeclareerd. TV Malburgen heeft hier geen bemoeienis mee. Jeugdleden die gebruik maken van een GelrePas en tennislessen volgen, moeten dit op de kopie GelrePas aangeven. De vereniging verhaalt vervolgens de kosten bij de gemeente. De kosten van de tennislessen staan op de website www.tvmalburgen.nl vermeld.

Ledenpas.

Zodra de ledenpas 2019 wordt aangeleverd, worden jullie hiervan in kennis gesteld.

Uitzonderingen.

Er zijn speciale tarieven voor studenten, kortlopende afspraken, baanhuur, slapend lid, winterleden etc. Men kan altijd bij het bestuur informeren naar deze varianten en bijbehorende tarieven.