Lidmaatschap

Toegang tennispark
De vereniging heeft op het Tennispark “DE BAKENHOF” maar liefst 6 verlichte kunstgrasbanen. Dus je kunt 365 dagen per jaar spelen. Het park is vanaf 9.00 uur ‘s morgens geopend. Het is mogelijk om je mobiele telefoon te laten activeren, zodat je altijd toegang krijgt tot het sportpark, de kleedkamers en de baanverlichting op momenten dat het park niet geopend is. Informatie hierover is op te vragen via [email protected].
Tenniskleding is verplicht. Leden dienen zelf tenniskleding, schoeisel, racket en ballen aan te schaffen.

Ledenpas
Elk lid ontvangt als lidmaatschap een wedstrijdpas. Deze pas, voorzien van een pasfoto, geeft via het zgn. afhangsysteem, gelegenheid tot het enige tijd spelen op een beschikbare baan. Zodra de ledenpas wordt aangeleverd, word je hiervan in kennis gesteld.

Communicatie
Periodiek verschijnt er een digitale nieuwsbrief. Voor leden is op aanvraag een exemplaar van de statuten en het huishoudelijk reglement ter inzage of verkrijgbaar.
Adres- en andere wijzigingen moeten zo snel mogelijk worden doorgegeven aan de ledenadministratie, waarvan u het adres bovenaan op het binnenblad ziet staan.
Baanreglementen, verenigingsleven en mededelingen rond het baangebruik worden regelmatig in en rond de “LOBBY” aan de muur afgekondigd of via de Nieuwsbrief of mailing.

Jaarlijkse indexering seniorenleden
Tijdens de ledenvergadering van maart 2014 is besloten de contributie jaarlijks te verhogen met toepassing van de CBS index.

Beeindiging lidmaatschap
Je lidmaatschap of bijdrage loopt van 1 januari tot 31 december en wordt daarna automatisch telkens voor 1 jaar verlengd. Tenzij je vóór 1 december via [email protected] hebt opgezegd en TV Malburgen je opzegging per e-mail heeft bevestigd. De kosten (zoals het lidmaatschap van de KNLTB etc.), die voortvloeien uit het niet tijdig opzeggen, zullen op het lid worden verhaald. Bij opzegging van het lidmaatschap wordt de ledenpas met ingang van 1 januari geblokkeerd en ben je niet meer speelgerechtigd.

Tennislessen
De kosten voor tennislessen worden door de trainer bij jullie zelf gedeclareerd. TV Malburgen heeft hier geen bemoeienis mee. Dit geldt overigens niet voor jeugdleden, hiervoor is een all-in tarief incl. lessen. De kosten van de tennislessen staan op de website vermeld (training inschrijfformulier).

Uitzonderingen
Op verzoek van de ledenvergadering heeft het bestuur besloten om het begrip daglidmaatschap met ingang van 1 januari 2016 af te schaffen. Dit houdt in dat het vanaf deze datum niet meer mogelijk is om daglid te worden. Leden die al daglid zijn, mogen dit lidmaatschap behouden.

Er zijn speciale tarieven voor studenten, kortlopende afspraken, baanhuur, etc. Men kan altijd bij het bestuur informeren naar deze varianten en bijbehorende tarieven.

GelrePas
Leden die gebruik maken van een GelrePas dienen voor 1 januari of (indien de pas nog niet is verstrekt) zo spoedig mogelijk na 1 januari, een kopie van de nieuwe GelrePas te versturen naar de ledenadministratie of via een email naar [email protected]. Dit geldt voor senior- en juniorleden.

Seniorleden met een GelrePas betalen de contributie via het tegoed van de GelrePas. 
Jeugdleden met GelrePas betalen voor het all-in lidmaatschap slechts € 10,00 per maand. Het restant wordt gedeclareerd bij de Gemeente Arnhem.

Betaling contributie
Met automatische incasso
Veel leden hebben te kennen gegeven om via automatische incasso te willen betalen. Wij waarderen dit en geven deze leden daarom ook een € 5,00 korting op de hoogte van hun contributie. Dit betekent in de praktijk dat leden die niet via automatische incasso betalen een gering bedrag meer moeten betalen. Dit is vastgelegd in de jaarvergadering van 2015.

Je hebt de keuze om de contributie ineens te betalen, per halfjaar of per kwartaal. Per maand ook mogelijk, alleen voor Jeugdleden en Corona actie lidmaatschap. Via het aanmeldformulier geef je hiervoor toestemming. De incasso-data zijn voor de jaarlijkse inning rond 1 januari, voor de halfjaarlijkse inning rond 1 januari en rond 1 juli, voor de kwartaal inning rond 1 januari, rond 1 april, rond 1 juli en rond 1 oktober.

Betaling zonder automatische incasso
Het contributiebedrag moet voor 1 januari in zijn geheel worden betaald. De contributie zal dan € 5,00 meer bedragen dan betaling met incasso. Er is geen mogelijkheid van kwartaal of halfjaarlijkse betaling. Contante betaling wordt niet toegestaan. Betaling dient, onder vermelding van je naam, te geschieden door overmaking op: Tennisvereniging Malburgen rekeningnummer ING bank IBAN NL52 INGB 0002977081.

Lidmaatschapsvormen

Proef lidmaatschap
Een eerste kennismaking met onze club of zelfs met de tennissport. Bij interesse om lid te worden is het geheel vrijblijvend mogelijk om als introducé een paar keer mee te doen aan de toss avond. 

Jeugd
Het all-in lidmaatschap geldt voor het hele verenigingsjaar, dat loopt van 1 april t/m maart van het volgende jaar. All-inn houdt in lidmaatschap inclusief lessen, competitie en toernooien.
Het entreegeld bedraagt € 15,00 voor elk nieuw juniorlid. Juniorleden zijn zij, die op 1 januari van het jaar jonger zijn dan 17 jaar.  Het tarief van € 30,00 per maand voor het all-in pakket wordt maandelijks geïncasseerd. 

Studenten
Leden die hier gebruik van willen maken dienen een kopie van de studentenpas in te leveren bij de ledenadministratie. 18 t/m 21 jaar met een full-time MBO/HBO of universitaire studie : € 87,00 per jaar.

Senioren
Het lidmaatschap geldt voor het hele verenigingsjaar, dat loopt van 1 januari t/m 31 december. Het entreegeld bedraagt € 23,00. voor elk nieuw seniorlid. Seniorleden zijn zij, die op 1 januari van het jaar 18 jaar of ouder zijn, of in het jaar 18 worden. De contributie kan desgewenst in 4 kwartalen automatisch geïncasseerd worden.

Contributie via een automatische incasso: € 175,00 per jaar.
Daglid (maandag t/m vrijdag): € 146,00 per jaar.

Postcodekorting
Wanneer er op een adres een lid woont dat de volledige contributie betaalt, krijgt elk volgend volledig betalend lid een korting van € 9,00 per jaar op zijn/haar contributie. Behalve bij het all-in lidmaatschap en bij dag- en ereleden.

Doorlopende-machtiging-sepa-penningmeester.pdf