Afhangreglement

Reglement met betrekking tot reserveren/afhangen van de banen.

 • Indien men gebruik wil maken van een tennisbaan op het park van TV Malburgen, is men te allen tijde verplicht om een baan te reserveren met een geldige ledenpas en met behulp van het digitale afhangbord.
 • Reserveren/afhangen met de pas van een ander lid, is niet toegestaan.
 • Reserveren/afhangen is alleen dan van toepassing als het reserveren/afhangen een vrije baan betreft. Banen gereserveerd voor toernooien, tennislessen/training, tossen, huurbanen en competitie worden niet beschouwd als vrije banen en deze zijn dus op zo’n moment dan ook niet beschikbaar. Op voorhand blokkeren van deze banen is de verantwoordelijkheid van het bestuur en de trainer.
 • Reserveert/hangt men met 2 of 3 spelers af dan wordt de baan 25 minuten gereserveerd, bij het reserveren/afhangen van 4 spelers wordt 45 minuten gereserveerd.
 • Reserveren/afhangen met 4 passen en slechts met 2 of 3 personen gaan spelen, is niet toegestaan.
 • Reserveren/afhangen met de pas van een niet aanwezig of niet spelend lid, is niet toegestaan. Dit ter voorkoming van een reservering van 45 minuten terwijl er slechts 2 of 3 personen staan te spelen.
 • Het digitale afhangbord is zodanig ingesteld dat er geen vrije baankeuze is. De banen worden volgordelijk uitgegeven.
 • Gaan spelen op een andere baan dan die wordt aangegeven door het digitale afhangbord is niet toegestaan.
 • Bij het niet correct afhangen c.q. misbruik met passen van andere leden, kan het bestuur besluiten de pas van dat betreffende lid c.q. die betreffende leden te deactiveren en de baan weer vrij te geven voor andere spelers.
 • Men mag op de gereserveerde baan blijven spelen, tot men reglementair wordt afgehangen.
 • Indien er met een groep van meer dan 4 spelers gespeeld gaat worden en er dus meerdere banen gereserveerd worden, mogen deze spelers onderling van baan wisselen zonder opnieuw af te hangen met in achtneming van bovenstaande regelgeving. Bij twijfel beslist het bestuur.
 • Deelnemers aan trainingen/lessen mogen niet voortijdig de training/les verlaten om al een baan te gaan reserveren. Baanreservering kan daarom pas na afloop van de training/les plaatsvinden.

Aanvullingen op de bovenstaande regelgeving met betrekking tot het reserveren/afhangen van de banen.

 1. Huurbanen
  Huurbanen worden via het bestuur geregeld en ook door het bestuur geblokkeerd in het baanschema. Incidentele baanhuur is alleen mogelijk via het bestuur. Indien bij toernooien en competitie het noodzakelijk wordt geacht om gebruik te moeten maken van de huurbanen, wordt in overleg met de huurder een ander tijdstip of een anderszins redelijke compensatie afgesproken.
 2. Training/Lesbanen
  De trainer heeft te allen tijde recht op één training/lesbaan met uitzondering tijdens de competitie en tijdens toernooien. Deze training/lesbaan moet door de trainer geblokkeerd worden. Gaat de training/les niet door, dan is de trainer ervoor verantwoordelijk dat de baan wordt gedeblokkeerd.
  Deelnemers aan trainingen/lessen mogen niet voortijdig de training/les verlaten om al een baan te gaan reserveren. Baanreservering kan daarom pas na afloop van de training/les plaatsvinden.
 3. Competitiebanen
  De competitie bepaalt voor een belangrijk deel het gebruik van de banen in het weekend.
  De zaterdagcompetitie blokkeert alle banen op zaterdag vanaf 13:00 uur. Is het noodzakelijk om eerder te starten, dan worden de noodzakelijke banen gereserveerd, maar nooit meer dan twee banen per thuis spelend team.
  De zondagcompetitie blokkeert per thuis spelend team twee banen op de zondagochtend vanaf het gewenste aanvangstijdstip.
  De ochtendcompetities (dinsdag-, vrijdagochtend c.q. vut-competitie) blokkeren per thuis spelend team twee banen vanaf het gewenste aanvangstijdstip.
  De woensdag- en vrijdagavond competities blokkeren per thuis spelend team twee banen vanaf het gewenste aanvangstijdstip.
  Voor de jeugd competities geldt hetzelfde als voor de senioren competities.
 4. Toernooibanen
  Bij toernooien worden in principe alle banen geblokkeerd vanaf het tijdstip van aanvang van het toernooi. Voor de weekenden kan het aanvangstijdstip afwijken van de avondrondes. Mocht het noodzakelijk zijn, dan kan er in overleg met het bestuur besloten worden om de tijdstippen uit te breiden.
 5. Tossbanen
  Er zijn een aantal toss momenten ingesteld. Deze toss momenten zijn de maandagavond, de dinsdag- en de donderdagochtend.
  Op maandagavond zijn alle banen beschikbaar voor het tossen met uitzondering van de geblokkeerde training/lesbaan. Zijn er op de tossavond banen niet in gebruik voor het tossen of als training/lesbaan, dan kan in overleg met de toss-regelaar een baan beschikbaar worden gesteld om vrij te spelen. Zijn er op een later tijdstip weer meerdere banen voor het tossen nodig, dan moeten de spelers die gebruik maken van de eerder als vrije baan beschikbaar gestelde baan, deze weer vrijgeven.
  Op dinsdagochtend zijn alle banen beschikbaar voor het tossen met uitzondering van de geblokkeerde training/lesbaan. Op donderdagochtend zijn 4 banen beschikbaar voor het tossen. De twee overige banen moeten worden beschouwd als vrije banen tenzij een van deze banen is gereserveerd als training/lesbaan.
 6. Vrije banen
  Op alle overige tijdstippen zijn alle banen beschikbaar om af te reserveren/af te hangen met uitzondering van de onder 1 tot en met 5 genoemde situaties. Het reserveren/afhangen dient te geschieden conform dit reglement met betrekking tot reserveren/afhangen van de banen..

In alle gevallen waarin dit reglement niet voorziet, beslist het bestuur.